Zmluvné podmienky

Všetci užívatelia sú povinní dodržiavať nasledovné Zmluvné podmienky používania týchto stránok. Ich nedodržanie môže mať za následok odmietnutie poskytnutia služieb alebo prístupu k určitým funkciám na mašich stránkach.

Tieto Zmluvné podmienky stanovujú zodpovednosti zo strany našej interaktívnej komunity. Pojem „interaktívny“ sa vzťahuje na tie oblasti webovej stránky, na ktorých môžu užívatelia zasielať svoje príspevky. Okrem iného to zahŕňa používanie četovacích miestností, blogov, diskusných fór, kontaktných formulárov, mechanizmov spätnej väzby, služby e-koučingu a prihlasovania sa na odber našich materiálov. Používaním ktorejkoľvek z týchto našich interaktívnych oblastí súhlasíte s dodržiavaním týchto Zmluvných podmienok a všetkých pokynov v nich uvedených. Predpokladáme, že naši užívatelia si prečítali tieto Zmluvné podmienky, súhlasia s nimi a z času na čas sa k nim vrátia, aby si boli vedomí zmien a aktualizácií tohto dokumentu.

V každej komunite existujú určité očakávania ohľadom vhodného správania. Organizácia Agapé Slovensko chce vytvárať online komunity charakterizované milosťou a pravdou. Chceme vytvárať priestor pre diskusiu o dôležitých duchovných otázkach. Žiadame každého užívateľa, aby pristupoval s úctou a snahou o porozumenie k tým, čo zastávajú iné názory, a zároveň si vyhradzujeme právo obmedziť obsah, ktorý je v rozpore s naším Vyznaním viery. Svojím zapojením do akejkoľvek interaktívnej oblasti našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami.

Snažíme sa vytvárať bezpečné a ohľaduplné četovacie prostredie, ale každý účastník sa doňho zapája na svoje vlastné riziko. Aj keď sme odhodlaní dbať na vzájomnú úctu a slušné správanie, naše interaktívne prostredie je určené pre dospelých. Nezodpovedáme za bezpečnosť detí a mládeže. Deti mladšie ako 16 rokov môžu vstupovať do nášho interaktívneho prostredia výlučne s povolením svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNKY

Túto webstránku prevádzkuje ekumenická kresťanská misijná organizácia Agapé Slovensko. Môžu sa tu nachádzať materiály vlastnené tretími stranami a zverejňované na základe licencie, povolenia alebo inej formy dohody medzi treťou stranou Agapé Slovensko.

Táto webová stránka bola vytvorená na to, aby ste našli odpovede na svoje otázky a aby vám pomáhala na vašej životnej či duchovnej ceste. Zároveň platí, že máte oprávnenie na prístup do tohto systému alebo na používanie týchto materiálov (bez ohľadu na to, či je váš prístup alebo používanie zámerné) len v prípade, že súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonov a týchto Zmluvných podmienok, ktoré tvoria Dohodu medzi vami a Agapé Slovensko. Prosím, pozorne si prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto webovej stránky by mali byť zaslané správcovi siete na adrese online@agapeslovensko.sk.

Agapé Slovensko si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť tieto Zmluvné podmienky. Preto je dôležité, aby ste sa na túto stránku pravidelne vracali, aby ste sa uistili, že ste informovaný o akýchkoľvek zmenách.

Ak sa dozviete o zneužití tejto webovej stránky akoukoľvek osobou, obráťte sa na administrátora stránky.

PRÍSTUP A POUŽÍVANIE

Všetky materiály obsiahnuté na týchto stránkach sú chránené medzinárodnými zákonmi o ochranných známkach a autorských právach a môžu sa používať iba na osobné a nekomerčné účely. To znamená, že si môžete na týchto stránkach prezerať alebo sťahovať materiál iba pre svoje vlastné použitie a na stiahnutých materiáloch musíte zachovať všetky informácie o autorských a vlastníckych právach.

Reprodukcia, duplikácia, distribúcia (vrátane e-mailu alebo inými elektronickými prostriedkami), publikovanie, úprava, kopírovanie alebo prenos materiálu z týchto stránok sú PRÍSNE ZAKÁZANÉ, pokiaľ ste vopred nezískali písomný súhlas od Agapé Slovensko alebo pokiaľ to tieto stránky výslovne nepovoľujú. Medzi materiály, na ktoré sa vzťahuje tento zákaz, patria okrem iného akékoľvek textové, grafické, fotografické, zvukové alebo obrazové materiály alebo logá dostupné na týchto stránkach. Používanie materiálov z týchto stránok na akejkoľvek inej webovej stránke alebo počítačovej sieti je podobne zakázané. Žiadosti o povolenie reprodukcie alebo distribúcie materiálov nájdených na týchto stránkach nám zasielajte na adresu online@agapeslovensko.sk.

Taktiež máte prísne zakázané vytvárať diela alebo materiály, ktoré sú odvodené alebo sú založené na materiáloch obsiahnutých na týchto stránkach, vrátane fontov, ikon, odkazových tlačidiel, tapiet a nelicencovaného tovaru. Tento zákaz sa uplatňuje bez ohľadu na to, či mienite výsledný produkt predávať, vymieňať alebo voľne šíriť.

DISKUSNÉ FÓRA, ČETOVACIE MIESTNOSTI A BLOGY

Na našich stránkach môžete uverejňovať, pridávať alebo odosielať vaše správy a príspevky v diskusných fórach, četovacích miestnostiach, v rámci e-koučingu, na blogoch alebo iných verejných priestoroch (súhrnne: „Komunitách“). Agapé Slovensko si však vyhradzuje právo moderovať všetky správy.

Agapé Slovensko nemusí správy odoslané do komunít pred ich uverejnením revidovať a tieto správy nemusia nutne odrážať názory alebo politiky Agapé Slovensko. Agapé Slovensko sa nezaručuje, výslovne ani implicitne, za obsah správ v komunitách ani za presnosť či spoľahlivosť správ a iných materiálov v komunitách. Agapé Slovensko si však vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vám zabrániť v odoslaní materiálov do komunít, ako aj právo upraviť, zredukovať alebo odstrániť takéto správy.

Agapé Slovensko si neukladá povinnosť aktívne monitorovať nevhodné správy v online komunitách. Ak sa Agapé Slovensko kedykoľvek predsa len rozhodne, na základe vlastného uváženia, monitorovať komunity, ani vtedy nezodpovedá za obsah správ, nie je povinné upravovať či odstraňovať akékoľvek nevhodné správy a nezodpovedá za správanie používateľa, ktorý správu odošle. Odoslaním správ do Komunít vyjadrujete súhlas so striktným obmedzením sa na diskusiu o téme, na ktorú sú online Komunity určené. Vyjadrujete súhlas s tým, že Agapé Slovensko nemožno brať na zodpovednosť za to, ak sa rozhodne zabrániť odoslaniu vašich správ alebo sa rozhodne upraviť, zredukovať, respektíve odstrániť vaše správy.

Vyjadrujete súhlas s tým, že nebudete do online Komunít odosielať správy, ktoré:

Týmto vyjadrujete súhlas s tým, že akákoľvek vami odoslaná správa sa stane vlastníctvom Agapé Slovensko a môže byť použitá, kopírovaná, sublicencovaná, upravená, revidovaná, prenášaná, distribuovaná, verejne prednesená, publikovaná, zobrazená alebo vymazaná podľa potrieb Agapé Slovensko.

Týmto vyjadrujete súhlas s tým, že Agapé Slovensko a jej materská a partnerské spoločnosti a ich príslušní zamestnanci, predstavitelia, riaditelia a podporovatelia sú zbavení akejkoľvek zodpovednosti a záväzkov vyplývajúcim z používania komunít. Ak nie ste s Komunitami spokojný alebo máte námietky voči akémukoľvek materiálu v Komunitách, jediným dostupným opravným prostriedkom je prestať ich používať.

PREPOJENIE S INÝMI STRÁNKAMI

Ak Agapé Slovensko poskytne odkazy alebo prepojenia na iné webové stránky, nie je možné z toho vyvodzovať, na tom základe predpokladať ani nijako naznačovať, že Agapé Slovensko je s týmito webovými stránkami prepojené, prevádzkuje ich alebo ich riadi.

Agapé Slovensko nezodpovedá za obsah alebo praktiky webových stránok tretích strán, ktoré môžu byť prepojené s týmito webovými stránkami. Tieto stránky môžu byť zároveň prepojené s inými webovými stránkami prevádzkovanými spoločnosťami pridruženými k Agapé Slovensko alebo s nimi spojenými. Pri návšteve iných webových stránok by ste sa mali riadiť zmluvnými podmienkami príslušných stránok a neodvolávať sa na tieto Zmluvné podmienky.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

Hoci sa Agapé Slovensko snaží zabezpečiť optimálne fungovanie týchto webových stránok, týmto vyjadrujete súhlas s tým, že stránky a materiál na nich používate na vlastné riziko.

Táto webová stránka a všetky materiály na nej sa poskytujú „v aktuálnom stave“ a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa poskytujú bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných či implicitných. To znamená, že Agapé Slovensko NEZARUČUJE, že webová stránka je vhodná na konkrétny účel; že fungovanie materiálov na stránke bude nepretržité; že chyby budú odstránené; že stránka neobsahuje vírusy a iné škodlivé prvky alebo že je stránka presná, bezchybná či spoľahlivá.

Beriete na vedomie, že Agapé Slovensko, jej materské a pridružené spoločnosti a ich dobrovoľníci, brigádnici, stážisti, zamestnanci a riaditeľ NEZODPOVEDAJÚ za žiadne omeškania, nepresnosti, zlyhania, chyby, opomenutia, prerušenia, vymazania, nedostatky, vírusy, zlyhanie komunikačnej linky ani za krádež, zničenie, poškodenie alebo neoprávnený prístup k vášmu počítačovému systému alebo sieti.

Beriete na vedomie, že Agapé Slovensko nezodpovedá za žiadne hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie alebo materiál nájdený v súvislosti s touto stránkou ani za správanie alebo materiál prenášaný akýmkoľvek spôsobom akoukoľvek inou osobou.

Beriete na vedomie, že Agapé Slovensko nezodpovedá za žiadne škody vrátane priamych, náhodných, špeciálnych, následných alebo sankčných škôd, ktoré vzniknú v súvislosti s vaším používaním tejto stránky alebo s vašou neschopnosťou používať túto stránku, respektíve v dôsledku uvedeného.

NÁHRADA ŠKÔD

Týmto vyjadrujete súhlas s tým, že budete Agapé Slovensko, jej materské aj pridružené spoločnosti a ich dobrovoľníkov, zamestnancov, riaditeľa a podporovateľov hájiť, brániť a zbavíte ich zodpovednosti za akékoľvek záväzky, nároky, škody a výdavky (vrátane primeraných honorárov za právne zastúpenie a právnych nákladov) vyplývajúce z vášho používania tejto stránky, z vášho porušenia alebo údajného porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo z vášho porušenia či údajného porušenia autorských práv, ochranných známok, vlastníckych alebo iných práv tretích strán.

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva na všetky materiály na tejto stránke a ich kompilácie sú vlastníctvom Agapé Slovensko. Mnoho článkov na tejto stránke sú vlastníctvom jeho autorov a používajú sa s ich súhlasom. Ak chcete požiadať o povolenie na opakovanú tlač alebo máte otázku týkajúcu sa autorských práv alebo ich možného porušenia, napíšte nám na online@agapeslovensko.sk.

INÉ

Tieto Zmluvné podmienky sa uplatňuje v maximálnom možnom zákonnom rozsahu. Ak je ktorékoľvek ustanovenie tohto dokumentu nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, toto ustanovenie sa považuje za oddeliteľné od týchto Zmluvných podmienok a nemá vplyv na platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

Využívanie četu

Naše interaktívne oblasti sú verejné. Niektoré oblasti vyžadujú registráciu. Všetky interaktívne oblasti podliehajú monitorovaniu tímom moderátorov, respektíve administrátorov. Upozorňujeme, že celá četová komunikácia môže byť monitorovaná členom tímu. Dohľad môže byť prítomný aj v prípade, že vy ako užívateľ nevidíte v zozname užívateľov užívateľské meno administrátora.

 1. Naša stránka sa nesmie používať na žiadne nezákonné účely, na uverejňovanie nevhodných, vulgárnych, obscénnych alebo sexuálne explicitných výrazov, rasových prívlastkov alebo nenávistných slov ani obmien týchto slov, ktoré by naznačovali takéto slová.
 2. Nevhodné užívateľské mená alebo prezývky budú zakázané. Niektorí používatelia môžu byť na základe uváženia administrátorov požiadaní o zmenu užívateľského mena alebo prezývky. (Mená so sexuálnymi konotáciami nie sú povolené.)
 3. Neustále rušenie konverzácie alebo konanie, ktoré negatívne ovplyvňuje ostatných členov, nie je povolené.
 4. Počas naplánovaných tematických četov žiadame, aby sa všetky komentáre a otázky týkali priamo prebiehajúcej diskusie.
 5. Vyhradzujeme si právo reagovať na porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených Zmluvných podmienok.
 6. Vyhradzujeme si právo upravovať alebo zmazať akýkoľvek interaktívny materiál, ktorý porušuje naše Zmluvné podmienky.
 7. Vyjadrené názory nie sú nevyhnutne stanoviskami prevádzkovateľovej stránky alebo administrátorov.

PREVÁDZKOVATELIA ČETOV A ADMINISTRÁTORI

Administrátori sú poverení naším vedením viesť a facilitovať diskusiu v našich interaktívnych oblastiach. Usmerňujú četové diskusie a ich úlohou je postarať sa aj o narušiteľov. V záujme ochrany administrátorov a četovacej miestnosti sa v otvorenom čete nezobrazujú používateľské mená administrátorov. Ak poznáte používateľské meno niektorého z nich, rešpektujte jeho súkromie a ochranu tým, že o ňom nebudete hovoriť s inými používateľmi ani túto informáciu NIKDY nezverejníte v otvorenom čete.

DOHĽAD

Dohľad, ktorý príležitostne navštevuje četovaciu miestnosť, je súčasťou nášho administračného tímu. Prosíme, aby ste vyhoveli všetkým požiadavkám dohľadu. (Na riešenie problémov na stránke môžete použiť formulár spätnej väzby pre čet.)

E-KOUČING

Hoci dúfame, že vás materiály ponúkané na tejto stránke povzbudia a pomôžu vám, uvedomte si, prosím, že nejde o psychologické poradenstvo. Odoslaním otázky vyjadrujete svoj súhlas s tým, že e-kouč, prevádzkovatelia tejto webovej stránky, jej partneri, zamestnanci ani podporovatelia nezodpovedajú za žiadnu situáciu, ktorá nastane v dôsledku poskytnutých odpovedí alebo je nimi negatívne ovplyvnená.

Odpovede v procese e-koučingu odrážajú osobné skúsenosti a presvedčenia e-kouča. Aj keď sú všetci e-kouči starostlivo vyberaní a školení a zavádzame všetky možné preventívne opatrenia, prevádzkovatelia tejto webovej stránky, jej partneri, zamestnanci ani podporovatelia nenesú zodpovednosť za žiadnu situáciu, ktorá nastane v dôsledku odpovedí poskytnutých koučom alebo je nimi negatívne ovplyvnená.

Vaša otázka a naša odpoveď môžu byť upravené a zverejnené online. Vaše meno a akékoľvek identifikačné údaje budú pred uverejnením otázky odstránené. Ak si neželáte, aby bola vaša otázka zverejnená, uveďte to vo svojom pôvodnom e-maile.

Budeme sa snažiť zodpovedať všetky otázky včas; nemôžeme však zaručiť okamžitú reakciu a vyhradzujeme si právo vyradiť a nezodpovedať otázku, ktorú budeme považovať za nevhodnú.

REKLAMA A PROPAGÁCIA

Prosíme, aby ste nepropagovali osobné webové stránky, firmy ani nežiadali o peniaze na žiadny účel. Používatelia, ktorí budú v propagácii alebo žiadaní o peniaze pokračovať, budú zo stránky vylúčení.

ZVEREJŇOVANIE ODKAZOV V ČETE ALEBO V DISKUSNÝCH FÓRACH

Používatelia majú dovolené reagovať na otázky v interaktívnych oblastiach uverejnením užitočných odkazov za týchto podmienok:

 1. Odkazy musia byť v súlade s účelom stránky.
 2. Odkazy nesmú byť reklamou ani nesmú byť považované za reklamu. Odkazy na osobné stránky alebo firmy nie sú povolené.
 3. Opakované uverejňovanie odkazu alebo uverejňovanie odkazov, ktoré ruší konverzáciu, nie je vhodné a bude sa považovať za spam. Môže viesť k blokovaniu používateľa.
 4. Ak vás administrátor požiada, aby ste nezverejňovali odkazy, rešpektujte jeho žiadosť.
 5. Registrácia v diskusných fórach nesmie zahŕňať odkazy na webové stránky. Takáto registrácia sa vymaže.
 6. Odkazy tretích strán nie sú nevyhnutne schvaľované prevádzkovateľom tejto stránky. Pri prezeraní odkazov zverejnených inými postupujte obozretne.

ZAKÁZANÉ SPRÁVANIE

Ktorákoľvek z nasledujúcich činností bude považovaná za ohováranie, šírenie klebiet alebo vyvolávanie rozbrojov a môže viesť k blokovaniu používateľa.

 1. E-mailová komunikácia alebo diskutovanie o rozhodnutiach administrátorov s inými používateľmi negatívnym, útočným spôsobom.
 2. Negatívne alebo nepríjemné diskusie o iných používateľoch (t. j. klebety).
 3. Zdieľanie správ o iných bez ich výslovného súhlasu, či už sú dané správy pozitívne alebo negatíve. Dovoľte ľuďom, aby sami zdieľali svoje príbehy. Ak vás o zdieľanie správy požiadal iný používateľ, nezabudnite informovať četovaciu miestnosť o tom, že správu zdieľate na žiadosť používateľa. Skontrolujte, či je obsah správy v súlade s účelom četovacej miestnosti.
 4. „Útočiť“ na iného používateľa akýmkoľvek spôsobom, či už pod vaším bežným užívateľským menom alebo iným užívateľským menom, je prísne zakázané.
 5. Ak máte problém s iným používateľom, skúste si to vyriešiť medzi sebou. Ak to nie je možné, obráťte sa na vedenie stránky pomocou nástroja Spätná väzba k četu. Na verejnom fóre, ako je čet alebo blog, nezverejňujte súkromné záležitosti.
 6. Ak vstúpite do četovacej miestnosti ako viac používateľov súčasne, môže dôjsť k okamžitému zablokovaniu.

POSTOJE

Vďaka nasledujúcim postojom môžu byť naše interaktívne oblasti bezpečným miestom pre všetkých návštevníkov. Porušenie týchto zásad bude mať za následok pokarhanie, ale pokračovanie v činnosti v ktorejkoľvek z týchto oblastí môže viesť k zablokovaniu používateľa.

 1. Buďte kultúrne citlivý. Oceňte možnosť niečo sa od iných naučiť a buďte zhovievavý. Máme návštevníkov z rôznych miest, ľudí s rôznymi pohľadmi a z rôznych kultúr. Buďte ohľaduplný ku každému.
 2. Účelom našich interaktívnych oblastí nie je polemika.
 3. Nezaplavujte žiadnu interaktívnu oblasť opakovanými alebo dlhými správami, ktoré bránia ostatným zapojiť sa do konverzácie.
 4. Buďte opatrný ohľadom načasovania a použitia humoru.
 5. Nezostavujte e-mailové zoznamy ani nezahrňujte používateľov do e-mailových zoznamov bez ich výslovného súhlasu. E-mailové adresy sa považujú za súkromné informácie. Prostredníctvom odkazu na odber v hornej časti obrazovky sa môžete prihlásiť na odber našich oficiálnych newsletterov alebo materiálov.
 6. Nepresadzujte svoj názor na niečí problém do tej miery, že to vyznie ako hádka. Ľudia majú právo slobodne zaujať vlastný názor. Názory sú vítané; negatívne komentáre v situácii, keď sa nejaká osoba rozhodne nesúhlasiť, sú neprijateľné, a to dokonca aj v prípade, že ide o dôležité rozhodnutie.
 7. Súkromný čet: Funkcia súkromného četu je k dispozícii len administračnému tímu.